Sitoutunut henkilöstö ja positiivinen yrityskulttuuri kulkevat käsi kädessä

Sitoutunut henkilöstö ja positiivinen yrityskulttuuri ovat menestyvän organisaation avaintekijöitä, sillä ne luovat työympäristön, jossa henkilöstö on motivoitunut saavuttamaan yrityksen tavoitteet. Positiivinen yrityskulttuuri myös kasvattaa yrityksen työnantajabrändiä.

Miten positiivinen yrityskulttuuri ja henkilöstön sitoutuminen vaikuttavat organisaatioon?

Yrityskulttuuri kuvastaa organisaation yhteisiä arvoja, normeja ja käyttäytymistapoja. Tämän lisäksi, yrityskulttuuri ohjaa ihmisten vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Henkilöstön sitoutuminen puolestaan tarkoittaa työntekijöiden innostusta ja intohimoa työtään ja organisaatiota kohtaan. Sitoutuneet työntekijät ovat motivoituneita suorittamaan työtehtävänsä, tuntevat itsensä osallisiksi ja pyrkivät tekemään parhaansa.

Tutkimukset (kuten esimerkiksi Gallupin ”State of the Global Workplace”) osoittavat, että yritykset menestyvät paremmin, kun henkilöstö on sitoutunut ja organisaatiossa vallitsee positiivinen yrityskulttuuri. Sitoutunut henkilöstö edistää todennäköisemmin yrityksen kasvua ja pyrkii parhaansa mukaan saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Toisaalta kielteinen yrityskulttuuri ja vähäinen sitoutuminen voivat johtaa tuottavuuden laskuun ja henkilöstön suureen vaihtuvuuteen.

Positiivinen yrityskulttuuri ja henkilöstön sitoutuminen vaikuttavat toisiinsa monin tavoin. Myönteinen ja kannustava yrityskulttuuri luo ympäristön, jossa henkilöstö tuntee itsensä arvostetuiksi ja kuulluiksi. Henkilöstön alhainen sitoutuminen voi puolestaan olla osoitus siitä, että yrityskulttuuria tulisi parantaa.

Organisaatioiden on tärkeää mitata henkilöstön sitoutumista saadakseen selville sen todellisen tason. Webropol tarjoaa laajan valikoiman valmiita kyselypohjia, joiden avulla voitte kerätä palautetta työntekijäkokemuksen eri osa-alueista. Monipuoliset henkilöstökyselyt käsittelevät muun muassa työympäristöä, johtamista, viestintää ja kehittämistä. Tuloksia voidaan seurata tavoitteellisilla toimintasuunnitelmilla ja myöhemmissä mittauksissa voidaan arvioida kehityksen ja trendien suuntaa ajan myötä.

Positiivisen yrityskulttuurin luominen ja henkilöstön sitoutumisen lisääminen edellyttää esihenkilöiltä tietoista ja pitkäjänteistä sitoutumista, johon kuuluu muun muassa seuraavaa:

• Yrityksen arvojen ja tavoitteiden selkeä viestintä.
• Avoimuutta, luottamusta ja yhteistyötä edistävän ympäristön luominen.
• Mahdollisuuksien tarjoaminen henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.
• Henkilöstön kannustaminen osallistumaan päätöksentekoon.
• Henkilöstön saavutusten tunnustaminen ja palkitseminen.
• Monimuotoisuuden, osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen työpaikalla.
• Henkilöstön hyvinvoinnin asettaminen etusijalle.

Henkilöstön sitoutuminen ja positiivinen yrityskulttuuri ovat ratkaisevia tekijöitä organisaation menestyksen rakentamiseksi. Ymmärtämällä niiden merkityksen ja soveltamalla parhaita käytäntöjä, organisaatiot voivat luoda työympäristön, jossa työntekijät viihtyvät, kehittyvät ja edistävät organisaation kasvua ja menestystä. Varaa esittely!

Lähteet:

Gallup. 2024. State of the global workforce. URL: https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx