WEBROPOL TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste

Webropol Oy:n asiakas-ja käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun henkilötietolainsäädännön edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelystä.

Tämä seloste koskee kaikkia Webropol-ohjelmiston käyttäjiä sekä prospektirekisteriin tallennettuja henkilöitä.

Rekisterinpitäjä

Webropol Oy
Y-tunnus: 1773960-2
Huovitie 3, 00400 Helsinki

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa osoitteeseen:
Webropol Oy
Huovitie 3, 00400 Helsinki

Rekisterin nimi

Webropol Oy:n asiakas-ja käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Webropolin ja asiakkaan välinen asiakassuhde tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään palvelumme käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Webropolin markkinoinnin toteuttamiseen kuten esimerkiksi yhteydenottoihin puhelimitse ja sähköpostilla.

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot hankitaan Webropol-ohjelmiston käyttäjiltä heidän suostumuksellaan tai asiakasorganisaation Webropol-pääkäyttäjiltä. Annettuja yhteystietoja ei luovuteta muille osapuolille. Henkilötietoja voidaan päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietoryhmien poistamisen määräajat

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen varmuuskopioita kaikesta asiakkaan käyttöympäristön sisältämästä tiedosta (ml. käyttäjien henkilötiedot) säilytetään 1 kuukauden ajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan. Asiakkaan poistaessa yksittäisen käyttäjän tai kyselyn järjestelmästä, säilyvät tiedot varmuuskopiossa 1 kuukauden ajan.

Webropol toteuttaa henkilötietojen välittömän poistamisen kohtuullisessa ajassa aina asiakkaan sitä pyytäessä, mikäli poistaminen on vain teknisesti mahdollista.

Tietojen siirto kolmanteen maahan

Webropol ei missään tilanteessa siirrä tai käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Nimetyillä Webropolin asiakastuen, teknisen henkilöstön ja tutkimuspalveluiden henkilöillä on pääsy henkilötietoihin. Kullakin määrätyllä käyttäjällä on voimassaoleva ja sitova salassapitosopimus sekä oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen salassapitosopimuksen nojalla.

Webropolin lisäksi rekisterinpitäjän lukuun käsittelytoimia voivat suorittaa Webropolin erikseen määrätyt alihankkijat. Alihankkijat noudattavat käsittelytoimissa samoja vaatimuksia kuin Webropol.

Webropolin alihankkijat
Seuraavat alihankkijat voivat olla tietosuojasääntelyn määritelmän mukaisina käsittelijöinä toimiessaan Webropolin alihankkijoina järjestelmän kehitystyön, käytettävyyden ja käyttövarmuuden takaamiseksi sekä parantamiseksi.

Telia Cygate Oy (y-tunnus 0752421-0)
Pasilan asema-aukio 1
00520 HELSINKI
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut.

Qumio Oy (y-tunnus 2466203-3)
Veromaankatu 17
05830 HYVINKÄÄ
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus.

Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 15 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä artiklan 17 mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja/tai tietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Kun rekisteröity ei halua, että hänen tietojaan enää käsitellään, hänellä on oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista. Lisätietoja >>

Tietopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla Webropol Oy:lle.
Webropol Oy Huovitie 3, 00400 Helsinki